Projektom „Učimo nenasilna ponašanja“ koji provodi Centar za socijalnu skrb Osijek u Podružnici Obiteljskog centra u Osijeku omogućene su usluge grupne i individualne psihosocijalne podrške za različite grupe korisnika. Kao psiholog koji je zaposlen za rad sa korisnicima koji pripadaju ciljanim skupinama mogu reći da sam se u svom dosadašnjem radu sa korisnicima najviše usmjerio na rad sa maloljetnicima, djecom sa problemima u ponašanju kao i članovima njihovih obitelji te odraslim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja. U provedbi projekta kontinuirano radim sa šestoro korisnika naših usluga, bilo individualno ili kroz grupni rad na temama poput usvajanje vještina nenasilne komunikacije, prepoznavanje znakova ljutnje i tehnika samokontrole u stresnim situacijama, vještinama dugoročnog i kratkoročnog postavljanja ciljeva te prepoznavanju i osnaživanju vlastitih potencijala, vrlina i ukupnog samopoštovanja.

Korisnici putem grupnog rada međusobno dijele vlastita iskustva, pružaju si podršku i grade vlastite mreže podrške koje im pomažu da se lakše nose sa trenutačnim i budućim životnim stresorima kao što su fizičko i psihičko nasilje u obitelji, manipulacije djecom od strane bivših partnera/ica, poboljšanje suradnje sa različitim institucijama ( policija, sud, Centri za socijalnu skrb i drugi).

Projekt „Učimo nenasilna ponašanja“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 2.428.179,04 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Osijek.